جلسه پنجم- متغیرها(variables)

1.              مفهوم متغیر

متغیر شبیه یک جعبه پستی است. محتوای هر متغیر هر لحظه می تواند تغییر کند. همانگونه که محتوای یک جعبه پستی هر لحظه می تواند تغییر نماید. در VBA متغیرها بخش هایی از حافظه کامپیوتر هستند که برای نگهداری داده ها مورد استفاده قرار می گیرند. درست شبیه صندوق پستی هر متغیر دارای یک نام است. برای هر متغیر دو چیز در نظر گرفته می شود:

1-    نام متغیر

2-    نوع داده ای(Data Type)

1.1        نامگذاری متغیر

برای نامگذاری یک متغیر قواعد زیر می بایست رعایت گردند:

  • نام هر متغیر کمتر از 255 کاراکتر می باشد
  • فاصله خالی(space) مجاز نمی باشد
  • نقطه  مجاز نمی باشد
  • نام متغیر با عدد شروع نمی شود
  • برخی کاراکترها مانند ! ،  @ ، # ، $ ، % ، ^ ، & ، * ، ) ، ( ، +   نمی توانند مورد استفاده قرار گیرند

 

 

مثال برای نامهای معتبر و نامعتبر

نام معتبربرای یک متغیر

نام نامعتبر برای یک متغیر

My_Car

My.Car 

ThisYear

1NewBoy

Long_Name_Can_beUSE

He&HisFather                  *& is not acceptable

Group88

Student ID                       * Spacing not allowed

 

1.2        نوع داده ای(Data Type)

نوع داده ای در دو شکل کلی دسته بندی می شوند

الف- نوع داده ای عددی( Numeric Data Type) : این شکل از داده ها قابلیت محاسباتی دارند و می توانند توسط عملگرهایی نظیر چهار عمل اصلی مورد استفاده قرار گیرند. در VBA این گروه شامل 7 نوع داده مطابق جدول زیر است:


 

Numeric Data Types

Data Type

Storage 

Range of Values

Byte

1 byte

0 to 255

Integer

2 bytes

-32,768 to 32,767

Long 

4 bytes

-2,147,483,648 to 2,147,483,648

Single

4 bytes

-3.402823E+38 to -1.401298E-45 for negative values
1.401298E-45 to 3.402823E+38 for positive values.

Double

8 bytes

-1.79769313486232e+308 to -4.94065645841247E-324 for negative values
4.94065645841247E-324 to 1.79769313486232e+308 for positive values.

Currency

8 bytes

-922,337,203,685,477.5808 to 922,337,203,685,477.5807

Decimal

12 bytes

+/- 79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 if no decimal is use
+/- 7.9228162514264337593543950335 (28 decimal places).

 

ب- نوع داده ای غیر عددی ( Noun-Numeric Data Type)

/ 1 نظر / 325 بازدید
سمیرا

سلام، مرسی از وبلاگ خیلی خوبتون، متاسفانه این ماژولی که نوشتید، جواب نمیده، برای من ارور میده برای انتخاب رنج آ۱ و و سلول ایکس ۲ :-(