مخفی کردن فرمولها

بعد از اینکه وارد محیط  VBE شدید به ThisWorkbook بروید و این کدها را کپی کنید.

از این بعد هرجایی که فرمول بنوسید در مراجعه بعدی به آن سلول فرمول مربوط مخفی می باشد.

Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)

Dim rFormulaCheck As Range

   

    On Error Resume Next

    Sh.Unprotect Password:="Secret"

        With Selection

                .Locked = False

                .FormulaHidden = False

        End With

       

    If Target.Cells.Count = 1 Then

        If Target.HasFormula Then

            With Target

                .Locked = True

                .FormulaHidden = True

            End With

   

            Sh.Protect Password:="Secret", UserInterFaceOnly:=True

        End If

    ElseIf Target.Cells.Count > 1 Then

        Set rFormulaCheck = Selection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas)

            If Not rFormulaCheck Is Nothing Then

                With Selection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas)

                    .Locked = True

                    .FormulaHidden = True

                End With

                Sh.Protect Password:="Secret", UserInterFaceOnly:=True

            End If

    End If

    On Error GoTo 0

End Sub

/ 0 نظر / 384 بازدید