دستور GoTo را یاد بگیرید و بکار نبندید!

برنامه‌نویسان توصیه می کنند که تا حد امکان از این دستور استفاده نشود. زیرا استفاده از این دستور خوانایی برنامه را کاهش می دهد و از طرفی دستورهای بهتری وجود دارد که می توان بجای دستور GoTo استفاده کرد. تنها جایی که واقعا ناچاریم از این دستور استفاده کنیم مربوط به کشف و رسیدگی خطا(Error Handling) می‌شود که که در آینده به آن می‌پردازیم.

به هر ترتیب مثالهای بعدی هم نحوه استفاده از این دستور را نشان می‌دهند و از طرفی  می‌بینید که استفاده بی دلیل و مکرر از این دستور به چه میزان ناخوشایند و موجب سردرگمی برنامه‌نویس است.

 مثال: دراین مثال برنامه از کاربر مقداری دریافت می نماید و اطمینان حاصل می‌کند که این مقدار منفی نیست. و در پایان جذر آنرا نمایش می‌دهد.

Sub ShowSqr()

TryAgain:

x = InputBox("Enter a positive Number: ")

If x < 0 Then GoTo TryAgain

 MsgBox Sqr(x)

End Sub

 

مثال: این برنامه شبیه برنامه قبلی است با این تفاوت که کنترل می‌کند که اعداد بین صفر تا 100 باشند.

 Sub SqrNum()

 

TryAgain:

x = InputBox("Enter a number between 1 and 10")

If x > 100 Then GoTo TooLarge

If x <= 0 Then GoTo TooSmall

MsgBox "Your number is: ", x

GoTo Done

TooLarge:

MsgBox "Your number is too large"

GoTo TryAgain

TooSmall: MsgBox "Your number is too small"

GoTo TryAgain

Done: MsgBox Sqr(x)

End Sub

 به برنامه بالا نگاه کنید. فکرکنم الان متوجه شدید که چرا در ابتدا گفتم: "دستور  GoTo  را یاد بگیرید و بکار نبندید!"

/ 0 نظر / 732 بازدید