نکته و شگرد: حلقه های بی نهایت و جلوگیری از هنگ(Hang) شدن برنامه

حلقه بی نهایت: در ساختار حلقه ای ممکن است به دلیل برقراری شرط (و یا برقرار نبودن شرط)  دستورات حلقه همواره انجام شوند و بدین ترتیب دستورات حلقه بی نهایت بار تکرار خواهد شد. در اینصورت هیچگاه از آن حلقه خارج نمی شویم و برنامه معلق(Hang) خواهد شد.

رهایی از حلقه بی نهایت: امکان و خطر حلقه بی نهایت  برای حلقه های Do…Loop بیش از حلقه For‌ وجود دارد. اگر برنامه شما در هنگام اجرا یا تست Hang‌ کرد با زدن دگمه Ctrl+Alt+Break اجرای برنامه قطع خواهد شد.

/ 0 نظر / 32 بازدید