ماکرویی برای حذف سطرهای خالی

1- ماکرو زیر را کپی کنید

2- به محیط اکسل بروید و  دگمه Alt و F11 ‌ را بزنید

-3 از منوی Insert ‌بخش Module  را انتخاب کنید تا یک ماژول ایجاد شود و ماکرو را کپی کرده و به آنجا منتقل کنید(paste کنید)

4- حال به شیت برگردید. بخشی را که میخواهید سطرهای خالی اش را پاک کنید انتخاب کنید.

5- دگمه های Alt و  F8 ‌را بزنید تا فهرست ماکروهای موجود را ببینید

6- ماکروی  DeleteBlankRows را انتخاب و اجرا کنید.

 

Sub DeleteBlankRows()

'Deletes the entire row within the selection if the ENTIRE row contains no data.


'We use Long in case they have over 32,767 rows selected.

Dim i As Long


 'We turn off calculation and screenupdating to speed up the macro.

 With Application

  .Calculation = xlCalculationManual

  .ScreenUpdating = False

     

 'We work backwards because we are deleting rows.

 For i = Selection.Rows.Count To 1 Step -1

  If WorksheetFunction.CountA(Selection.Rows(i)) = 0 Then

   Selection.Rows(i).EntireRow.Delete

  End If

 Next i

 

  .Calculation = xlCalculationAutomatic

  .ScreenUpdating = True

  End With

End Sub

/ 0 نظر / 137 بازدید